BeadMATRIX 微载体
产品简介


德国denovoMATRIX公司致力于开发及生产一种特殊的生物包膜复合物,支持3D培养过程中MSCs的大规模稳定生产。

beadMATRIX是即用型、无动物源、预包被的微载体,用于高质量间充质干细胞(MSCs)的体外培养。beadMATRIX非常适用于摇瓶、波浪式生物反应袋、搅拌罐或垂直轮式生物反应器等。与生物反应器系统联用,beadMATRIX可实现 MSCs 工业规模生产。

denovoMATRIX工厂符合ISO9001质量体系。且beadMATRIX微载体是根据ISO14644-1 class 5规定的洁净环境中生产。此外,beadMATRIX具有无血清成分(SF)、无动物源成份(AOF)等特性,保证批件一致性及稳定性,文件齐全,符合制药级别的质量标准。

    

产品优势
BeadMATRIX 微载体


Ø  操作简单,能兼容各种商业化培养基;

Ø  无血清、无异源成份、化学成分限定;

Ø  无菌、无内毒素,文件齐全;

Ø  细胞增殖速度提高25%

Ø  扩增后能很好保持MSC特性

a.         MSC 特异性CD-marker表达

b.         三系分化潜能

c.          免疫调节潜力

d.         血管生成活性


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

BeadMATRIX 微载体.在无血清 3D 培养装置中,使用beadMATRIX或竞品微载体培养骨髓来源的间充质干细胞 (MSC) beadMATRIX组得到的细胞产量高(A)和存活率高(B)订购信息


 

品牌

产品名称

货号

规格

存储条件

denovoMATRIX

BeadMATRIX

M0101

10g

15-30 °C

 相关推荐
SAN HQ(生物工艺级)耐高盐核酸酶
SAN HQ(生物工...
HL-SAN热不稳定性耐高盐核酸酶
HL-SAN热不稳定...